تبلیغات
در گذر عمر - کوچ بدون باز گشت بسوی سرنوشت نامعلوم
 
خدایا به من زیستنی عطا کن که درلحظه ی مرگ بر بی ثمری لحظه ایی که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم ومردنی عطا کن که بر بیهودگی اش

کوچ بدون باز گشت بسوی سرنوشت نامعلوم

نوشته شده توسط :رجبعلی جعفری وایقان
دوشنبه 13 خرداد 1392-04:13 ب.ظ

کوچ بدون باز گشت بسوی سرنوشت نامعلوم

ادامه مطلب

 بالا خره یک روز از فرصت کوتاهی که قفل صندوق باز بود استفاده کرده وشناسنامه خود را برداشتم وگذاشتم توی جیب کت وشلوارم ومنتظر فرصت مناسب شدم یک روز تقریباً آخرهای فصل پائیز 1346بود روز جمعه قرار بود همه برویم باغ چراکه یک قسمت از دیوار باغ ریخته بود پدرم قراربود دیواریکه ازکاه وگل درست می شد بچیند به همین منظور وقتی همه مشغول کار شدند، من به بهانه ا ی برگشتم خانه کت وشلوارویک پتو سربازی ویک چمدان کوچک آماده کردم وپول هایکه پس انداز کرده بودم برداشتم ودو خط نامه ایکه ازقبل نوشته بودم مبنی براینکه من رفتم تهران دنبال من نیاید ونگران نباشید روی طاقچه گذاشتم ودوچرخه رابرداشتم راهی شبستر شدم ودوچرخه را جلوی مغازه جلیل آقاکه سرکوچه مسجد جامع شبستر مغازه کوچک بقالی داشت گذاشتم وسپردم که برادرم میاد ومی برد چون مارا می شناخت قبول کرد وچیزی نگفت ومن سوارمینی بوس شدم رفتم تبریز واز آنجا مستقیماًرفتم کاراژمسافربری تبریز نووشرکت نرن بلیط گرفتم وقرار شد ساعت 5بعداز ظهر اتوبوس حرکت کند زمان زیادی تا ساعت 5بعداز ظهر مانده بود ومن مضطرب ونگران بودم بخاطر دارم که در آن موقع درکاراژتبریز نو که شرکت نرن درداخل آن واقع شده بود هم همه شد وبعد گفتند که استاندار آذر بایجان شرقی برای باز دید می آید ومن درکوشه ای نشسته بودم که یک ماشین با چند نفر همراه وارد کاراژشدند وگفتند که آقای نیک پی استاندار آذربایجان شرقی بود آنها پیاده شدند وارد دفتر شرکت مسافربری نرن شدند همه بلند شدند واحترام کردند واو به دفتر چند شرکت مسافربری دیگر در همان کاراژ سرزدوورفت ونیز خاطرم است بعد از رفتن نیک پی یک مرد که روی نیمکت نشسته بود نزد من آمد وشروع کرد به سوال وجواب وفضولی کردن ومن بدتر استرس گرفتم چمدان کوچکم را به دفتردار شرکت سپردم رفتم خیابان اول یک نان روغنی گرفتم بعنوان نهاری خوردم وبرای اینکه علاف خیابانها نباشم 10ریال دادم رفتم سینما که فیلم ساحل انتظار را که فردین وفروزان بازی کرده بودند ونمایش می داد ندرادیدم درواقع اولین بار بود که من سینما رفته بودم خیلی برایم تاز گی داشت وبعداز اینکه فیلم تمام شد برگشتم به طرف کاراژمسافربری وساعت 5بعداز ظهر اتوبوس راه افتاد ودرآن ایام جاده تبریز وتهران مثل امروزها نبود جاده تبریز ومیانه اتوبوس دور دامنه کوه ها بالا وپائین می رفت وخیلی ترسناک بود واین گردنه راشیبلی می گفتند وبعداز اینکه اتوبوس از کردنه شیبلی عبور کرد دلم آرام شد ولی نگران فرداشدم که تهران رسیدم کجا بروم وبخاطرم آمد که یک سربرگ یاداشت از دوستم علی گرفته بودم که برادرش در قنادی جهان نماواقع در میدان بهارستان نرسیده به چهار راه سر چشمه کار می کرد خاطرم است درفردای آن روزحدود ساعت 8صبح به کاراژتبریز نو واقع در خیابان سپه پائین ترازمیدان حسن آبادکه حالا محل ابزار فروشها می باشد در ضلع شمال غربی کاراژیک قهوه خانه بود رادیو با صدای بلند ترانه حسین موفق ،آهنگ کمال تار زن را می خواند من از شنیدن آن آهنگ خیلی لذت بردم ( که هنوز هم باگذشت چهل وپنج سال دلم می خواهد باز هم بشنوم)وبعد آدرس میدان بهارستان را سوال کردم پای پیاده بطرف قنادی جهان نما راه افتادم در حدود ساعت 9صبح به قنادی رسیدم وقتی سراغ جعفرآقا را که برادر بزرگ علی بودگرفتم صاحب قنادی یک نفر را فرستاد داخل شیرینی پزی که اورا صداکند وقتی جعفرآقا مرا دید خیلی تعجب کرد وپرسید چطوری آمدی من ماجرارا تعریف کردم واو از صاحب کارش اجازه گرفت وبرد داخل شیرینی پزی درآنجا آقای حیدر آقا آهنگرزاده که استادکار قنادی بود وخواهر حیدر آقا باپسرش رضا که درقسمت بسته بندی بودند روبرو شدم ازاینکه همه ی آنها بچه محل بودند خیالم راحت شد عصر آن روز به اتفاق جعفرآقا که خانه آنها در وحیدیه کوچه پوریا پلاک 72 منزل آقای مهدی قائمی دائی جعفرآقا بود رفتیم که جعفرآقا به اتفاق مادر وخواهر وبرادرانش ابراهیم آقا وعلی آقا دریک اتاق انتهای حیاط زندگی می کردند وقتی زنگ درب را زد یم زندائی جعفرآقا درب را باز کرد  که من اولین بار بود که ایشان را می دیدم پرسید این پسره آشنا ی شماست جعفرآقا جواب داد پسر همسایه ماست داخل شدیم مادر جعفرآقا رادیدم که من همیشه عمه خانم صدامی کردم از دیدن من تعجب کرد وپرسید چطوری آمدی وقتی ماجرا راتعریف کردم عمه خانم گفت مادرت الان نگران است وبعد دختر دائی علی آقا آمد او نیز از دیدن من تعجب کرد آن شب بعداز خوردن شام رختخوابهارا درحیاط پهن کردند همه خوابیدند ولی من خوابم نمی برد نور مهتاب همه جارا روشن کرده بود فکرم آشفته وپریشان بود از یکطرف فکر می کردم اگر پدرم بیاد ومنو برگرداند چکار کنم ویا چطوری کار پیدا کنم واز طرفی دیگر فکر می کردم دختر یکه که باعث عوض شدن مسیر زندگی من شده بود اینک در چند قدمی من خوابیده است ولی هنوز فکر اینکه چه سرنوشت وچه سختی ها درانتظار من است به ذهنم خطور نکرده بود ودرنور مهتاب یک ورق کاغذ در آوردم شروع کردم به نوشتن نامه که سوادم در حد دوم اکابر بود می خواستم جای خودم را به پدرو مادرم اطلاع دهم برای اینکه آن روزها تلفن در وایقان نبود چند خط نامه سرهم کردم فردای آن روزنامه را پست کردم وروز جمعه با جعفرآقا رفتیم سرکار جعفرآقا مرا پیش صاحب قنادی نرن که چند مغازه بالاتراز قنادی جهان نما بطرف میدان بهارستان روبروی مسجد سپهسالار بود( که امروزه مسجد شهید مطهری نام گرفته )قرار شده بود در فروشگاه قنادی نرن بعنوان شاگرد مشغول بکار شوم وارد مغازه شدیم یک مرد میان سال در حدود چهل سال داشت سلام کردیم جواب سلام مارا داد جعفرآقا مرا معرفی کرد وبعدخداحافظی کردورفت آن مرد بلا فاصله به من یک جارو رشتی دادوگفت مغازه را جارو کن شروع کردم جارو زدن وصاحب مغازه از طرز گرفتن جاروی من خوشش نیآمد وگفت تو بدرد اینجا نمی خوری (لازم به توضیح است که جاروهای طرف ما بشکل جاروی فراشی بود که من تاآنروز جارو بشکل تخت ندیده بودم) بیا ببرم داخل شیرینی پزی رفتیم داخل کوچه پشت فروشگاه حسن زاده نرسیده به چهارراه سرچشمه منو سپرد دست یک مرد که بایک پار  وشیره یک پاتل بزرگ راهم می زد،اونیز نامردی نکرد پارو راداد دست من گفت شیره را هم بزن منکه در حدود پانزده سال داشتم قدرت اینکه باآن پاروی بزرگ شیره درحدود صد کیلو را هم بزنم نداشتم بعداز کل زور زدن درحدود 10دقیقه آن مرد سرم دادزد وگفت این چه طرز کارکردن است بیا برو جعبه هارا ببر بالا خاطرم است جعبه های بزرگ چوبی بود پراز شکلات فکر کنم در حدود سی کیلو گرم وزن داشت من باید از پله ها ی زیر زمین به حیاط به قسمت بسته بندی می بردم به هر مصیبتی بود 10ویا 12جعبه را از پله ها بردم دیگر توان بالا رفتن نداشتم دیگران می خندیدن به هر ترتیبی بود تا ساعت 12ظهر کارکردم که ساعت کاری جمعه ها تا ظهر بود وقتی جعفرآقا بدنبالم آمد وپرسید کار چطور بود درجواب گفتم هر طوری است منو از ایجا ببر نهار آبگوشت داشتند ومن نه نهارخوردم ونه مزد آن نصف روزکاررا گرفتم توی راه ماجرارا برای جعفرآقا تعریف کردم وگفتم که من نمی توانم درآنجا کارکنم روز شنبه باعلی آقا که دوست چندین ساله ام که درخیابان نادری پاشاژ معتمد پیش مرصع کاری خوش نیت کارمیکرد، رفتیم بنظرم کار فنی وبقول امروزیها کار با کلاس آمد گفتم علی بپرس ببین کارگر نمی خواهد او سوال کرد آقای خوش نیت گفت اگر شناسنامه بایک ضامن بیاورد مشکلی نیست شب به اتفاق علی برگشتیم خانه آنها بخاطردارم آن شب عده ای در خانه آقا ی قائمی جمع شده بودند که بعداً فهمیدم آقا رسول که استواریگم کلانتری سیزده پامنار برادر آقامهدی وپیر مردی بنام اندیکفر شوهر خاله وزندائیها وخاله ای علی آقا همه جمع بودند معلوم شد که آنها جمع شدند راجع به ماندن ویانماندن من تصمیم بگیرند علی آقا موضوع کارمرا مطرح کرد وگفت که صاحبکارش ضامن می خواهد وآن پیرمرد یعنی شوهر خاله علی آقا مرد منفی باف وآدم گچ خیالی بود وشروع کرد و گفت باید اورا در اختیار کلانتری بگذارند چراکه ایشان متعقد بود که چون من بدون اجازه ای پدرو مادرم بتهران آمده بودم ومی گفت اگر پدرش شکایت کند شما ها همه محکوم خواهید شد وآقا رسول نیز تائید کرد ولی آقامهدی گفت پدرومادرفلانی همچین آدمهای نیستند وتازه اوهمسایه خواهرم است خلاصه بعداز حرفهای زیاد برای اینکه از شرمن خلاص شوند از من پرسیدن شما در تهران فامیل ویاآشنائی ندارید ومن جواب دادم که دختر دائی پدرم در خیابان صفا در محله ی مفت آباد خانه دارند وقرارشد من به اتفاق آقا مهدی به خانه دختر دائی پدرم که شوهرش آقای کربلای عباسعلی فخری بود برویم بعداز جلسه آقا مهدی مرا بخانه آقای فخری برد ومن چند روزی در خانه آنها با استقبال بسیار سرد وبا ازارواذیت بچه هایش ماندم شبها بایک دست رختخواب پاره پوره در راه پله ای پشت بام می خوابیدم تااینکه آقای فخری یک شب بایکی از همشهریها بنام آقای نصرت هاشمی صحبت کرده بود که یک کوچه پائین تر از خانه آنها یک اتاق اجاره کرده بود وایشان پذیرفت که من بااو هم منزل شوم

نظرات() 


cialis going generic
دوشنبه 3 تیر 1398 02:04 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
tadalafil 20 mg discount cialis opinioni cialis generico cialis 5 mg para diabeticos wow look it cialis mexico buying cialis overnight only here cialis pills generic low dose cialis overnight cialis tadalafil cialis cipla best buy
viagra or cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 10:12 ق.ظ

Amazing plenty of wonderful facts!
click here take cialis pastillas cialis y alcoho cialis 05 cialis 5 mg scheda tecnica cialis pills boards free cialis callus chinese cialis 50 mg tarif cialis france free cialis
http://fatepen.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:35 ب.ظ

You actually said it adequately.
bulk cialis cialis flussig cialis patentablauf in deutschland deutschland cialis online cialis bula sublingual cialis online cialis for sale south africa callus we recommend cialis best buy cialis without a doctor's prescription
generic cialis online
شنبه 1 تیر 1398 02:38 ق.ظ

You explained it well.
cialis generico en mexico tarif cialis france cialis cuantos mg hay cialis with 2 days delivery estudios de cialis genricos dosagem ideal cialis buy online cialis 5mg cialis in sconto we choice cialis uk when will generic cialis be available
safe place to buy cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 10:24 ق.ظ

Factor nicely considered..
ou acheter du cialis pas cher cialis sans ordonnance cialis side effects we choice cialis pfizer india cialis therapie cialis side effects generic cialis pill online rx cialis para comprar cialis for sale buy cialis online nz
cialis reviews by men
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:37 ب.ظ

Thanks a lot! I value it.
cialis uk next day tadalafil 20 mg cialis tablets wow cialis 20 we like it safe cheap cialis cialis kaufen cialis generico milano does cialis cause gout cialis pas cher paris cialis pills price each
Cialis canada
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:00 ق.ظ

Seriously all kinds of awesome data!
callus cialis coupon cialis bula generic cialis with dapoxetine cialis farmacias guadalajara trusted tabled cialis softabs cialis tablets interactions for cialis buying cialis on internet acheter cialis meilleur pri
Online cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:29 ق.ظ

Really quite a lot of excellent facts!
cialis billig cialis 05 cialis 20 mg effectiveness rx cialis para comprar price cialis per pill cialis 50 mg soft tab cialis pills cialis savings card deutschland cialis online cialis 10 doctissimo
cuanto cuesta cialis yaho
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:29 ب.ظ

You actually mentioned this well.
cialis 30 day trial coupon if a woman takes a mans cialis cialis generico lilly dosagem ideal cialis buying brand cialis online opinioni cialis generico generic for cialis cialis pills i recommend cialis generico rezeptfrei cialis apotheke
http://inannan.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:50 ب.ظ

Kudos. Plenty of facts.

buying cialis overnight sialis overnight cialis tadalafil cialis 20 mg cialis dosage cialis for sale south africa cialis 20mg prix en pharmacie prix cialis once a da generic cialis precios de cialis generico
http://chakhackho.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:50 ب.ظ

Appreciate it! Loads of info.

look here cialis order on line cialis alternative sialis generic cialis at walmart tarif cialis france cialis prezzo di mercato cialis great britain cialis 10 doctissimo click now buy cialis brand callus
Generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 04:09 ق.ظ

Kudos! I appreciate this!
can i take cialis and ecstasy price cialis best deutschland cialis online recommended site cialis kanada generic cialis pill online tadalafil 20mg cialis official site discount cialis only now cialis 20 mg cialis et insomni
http://cousgiro.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:32 ق.ظ

With thanks, Helpful stuff.
american pharmacy cialis click here cialis daily uk cialis y deporte cialis canadian drugs cialis 5 effetti collaterali cialis 5mg billiger cialis online deutschland viagra vs cialis costo in farmacia cialis cuanto cuesta cialis yaho
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:43 ق.ظ

Thanks. I like this!
we recommend cialis info cialis generico online cialis para que sirve generic cialis at the pharmacy cialis cipla best buy cialis patent expiration cialis 20mg click here cialis daily uk cialis kaufen wo we use it 50 mg cialis dose
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:19 ب.ظ

You've made your position very nicely!!
cialis savings card cialis pills price each cialis pills warnings for cialis cialis pills price each cialis cost cialis 20 mg cialis venta a domicilio cialis daily dose generic where to buy cialis in ontario
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 04:38 ب.ظ

Fantastic posts, Thank you.
viagra cialis levitra buy name brand cialis on line how much does a cialis cost online prescriptions cialis cialis manufacturer coupon cialis generic tadalafil buy cialis super acti ou acheter du cialis pas cher dose size of cialis cialis 20 mg effectiveness
buy generic cialis online
جمعه 16 آذر 1397 02:24 ب.ظ

You actually reported that effectively.
low dose cialis blood pressure cialis generic cialis 5 effetti collaterali side effects of cialis where cheapest cialis cialis generico in farmacia cuanto cuesta cialis yaho cialis generisches kanada cialis alternative 5 mg cialis pharmacie en ligne
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:17 ب.ظ

Whoa many of excellent advice.
buying brand cialis online interactions for cialis we recommend cialis info buy original cialis cialis price thailand achat cialis en itali cialis 100mg suppliers ou acheter du cialis pas cher cialis e hiv ou trouver cialis sur le net
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:05 ق.ظ

Cheers! Terrific information!
cialis kaufen generic cialis soft gels cialis billig free generic cialis cialis y deporte cialis for sale in europa get cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis canada we recommend cialis best buy
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 08:33 ب.ظ

You actually mentioned this superbly.
buy cialis sample pack miglior cialis generico look here cialis order on line overnight cialis tadalafil buy cialis online cheapest prices for cialis 50mg 5 mg cialis pharmacie en ligne effetti del cialis acheter cialis kamagra generic cialis levitra
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:40 ق.ظ

Many thanks. Loads of knowledge.

generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg funziona wow look it cialis mexico cialis billig cialis rckenschmerzen cialis generika cialis for sale cialis daily dose generic cialis name brand cheap cialis canada
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:49 ب.ظ

You actually revealed that exceptionally well!
try it no rx cialis click here to buy cialis generic cialis review uk cialis italia gratis buy brand cialis cheap buying cialis in colombia cialis kaufen wo cialis 5 mg para diabeticos buy generic cialis buying cialis in colombia
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 09:11 ق.ظ

Terrific material. Regards!
cialis 20 mg effectiveness interactions for cialis walgreens price for cialis how does cialis work try it no rx cialis il cialis quanto costa dosagem ideal cialis cialis dosage recommendations we recommend cialis info cialis kaufen bankberweisung
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:18 ب.ظ

Amazing information. With thanks!
we choice free trial of cialis cialis free trial low cost cialis 20mg 40 mg cialis what if i take buy name brand cialis on line cialis 5 mg cialis generic tadalafil buy cialis 30 day sample cialis generico click here to buy cialis
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 08:34 ق.ظ

You explained it very well.
buy generic cialis usa cialis online cialis 30 day trial coupon cialis preise schweiz acheter cialis meilleur pri cialis pills legalidad de comprar cialis click now cialis from canada cialis e hiv cialis alternative
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:29 ب.ظ

Thank you, Helpful stuff!
cialis coupons printable the best choice cialis woman price cialis wal mart pharmacy warnings for cialis prices on cialis 10 mg cialis per paypa cialis coupons wow cialis tadalafil 100mg buy cialis online cialis prices
cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:18 ق.ظ

Really all kinds of very good tips.
non 5 mg cialis generici rezeptfrei cialis apotheke tadalafil 10 mg chinese cialis 50 mg cialis cuantos mg hay where do you buy cialis achat cialis en europe cialis for sale in europa free generic cialis cialis coupons
buy cialis usa
جمعه 9 آذر 1397 09:00 ب.ظ

You made your stand pretty effectively!!
cialis flussig precios de cialis generico cialis 20 mg effectiveness sublingual cialis online buy cheap cialis in uk viagra vs cialis tarif cialis france cialis en mexico precio cialis tablets free generic cialis
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 09:06 ق.ظ

Incredible many of awesome advice.
dose size of cialis cialis 20 mg cost are there generic cialis buy cialis online nz estudios de cialis genricos cialis patent expiration cialis uk tarif cialis france generic cialis pill online brand cialis generic
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:04 ب.ظ

Terrific write ups. Thanks a lot.
cialis taglich what is cialis preis cialis 20mg schweiz cialis generic cialis dosage amounts cialis lowest price cialis rckenschmerzen best generic drugs cialis 5 mg cialis coupon printable cialis efficacit
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox